Rofu pune la dispozția dumneavoastră pașii de urmat atunci când vă revine sarcina de declarare a decesului unei persoane pe teritoriul Romaniei.

 

Termenul de declarare al decesului variază după caz

Conform legii actul de DECES se întocmește la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.

 

Se eliberează certificatul de deces doar persoanelor îndreptățite

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

 

Documentele necesare:

 

 1. Certificatul medical Constatator al decesului în original

 

Certificatul medical Constatator se elibereaza dupa 24 de ore de la constatarea decesului de luni până vineri de către medicul de familie iar în weekend și zile de sarbători legale acesta se eliberează de Serviciul de Ambulanță.

Recomandăm ca înaintea declarării decesului să faceți cateva copii ale certificatului medical constatator deoarece acesta se va reține în original

 

 1. Certificatul de naștere al decedatului – original și fotocopie

 

Se întâmplă ca uneori din cauza intensității emoționale survenite în urma pierderii celor dragi să nu ne amintim sau chiar să nu gasim actele de stare civilă ale decedatului, atunci se va declara în scris motivele neprezentării certificatelor de stare civilă

 

 1. Certificatul de Casatorie al decedatului – după caz

 

 1. Actul de identitate al decedatului – în original

 

În cazul în care declarantul nu poate prezenta actul de identitate al decedatului, acesta obține de la serviciul public comunitar de evidența persoanelor Comunicarea datelor cu caracter personal.

Pașaportul, actul de identitate, permisul de ședere permanentă sau permisul de ședere temporară se reține spre anulare la starea civilă

 

 1. Documentul de identitate al declarantului – original și fotocopie

 

Avem și aici câteva particularități

 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie;

 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi : pașaportul

 

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz, Documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări;

 

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.

 

 1. Livretul militar sau, după caz, adeverința de recrutare a celui decedat, dacă este cazul – original

 

În practică nu se solicită așa ceva

 

 1. Aprobarea Parchetului sau dovada eliberată de poliție sau de parchet dacă este cazul – în original

 

În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal adică în maxim 3 zile, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declarația se face în scris, arătând motivele întârzierii sau când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat

Declarația se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului

 

 1. Procura specială autentificată,  (original) dacă este cazul

și Actul de identitate al împuternicitului -original și fotocopie

 

În cazul în care aparținătorii nu pot se pot deplasa sau  din alte motive întemeiate nu pot face deplasarea la oficiul de stare civilă atunci este acceptată și împuternicirea cu procură notarială

Certificatul se poate ridica și prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

 

 

Foarte important

 

Certificatul de deces se poate elibera doar persoanelor îndretățite

SE CONSIDERĂ PERSOANE ÎNDREPTĂȚITE:

– membrii familiei

– persoane care au un contract de întreținere sau un drept de uzufruct viager etc.

– persoana desemnată prin testament

În vederea eliberării certificatului de deces, declarantul trebuie să facă dovada gradului de rudenie prin certificatele de stare civilă sau a calității de persoană îndreptățită prin testament, contract de întreținere, contract de vânzare cumpărare cu clauză de uzufruct viager etc.

 

 

 

Adeverința de înhumare sau de incinerare:

 • După întocmirea actului de deces, ofițerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverință de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar, făcând mențiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al nașterii celui născut mort.
 • Duplicatul adeverinței de înhumare sau de incinerare pierdută ori distrusă se poate elibera numai cu aprobarea primarului care a eliberat adeverința.
 • Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetățean român al cărui deces s-a produs în străinătate se face pe baza adeverinței eliberate de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea ori incinerarea, la cererea scrisă a persoanei interesate, la care se anexează copia certificatului de deces, după caz, tradusă în limba română și autentificată
 • Când decesul cetățeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică ori la oficiul consular de carieră al României, adeverința de înhumare sau de incinerare se eliberează în baza certificatului de deces întocmit de una dintre aceste autorități
 • Dacă decesul unui cetățean român s-a produs pe o aeronavă aflată în afara teritoriului României sau pe o navă aflată în afara apelor teritoriale române, iar cadavrul este transportat în țară, eliberarea adeverinței de înhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei ori aeronavei
 • Când decesul nu a fost înregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverința de înhumare ori incinerare se eliberează numai cu aprobarea parchetului.